Αποτελέσματα

Τα δημόσια διαθέσιμα αποτελέσματα του έργου In ScreenMode παρατίθενται παρακάτω. Θα ανανεώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

O1/A1: User Models Design

In this outcome, the main user Internet models are identified based on their behaviours on the Internet,in association with their psychological traits and the structural characteristics of the online activities they are engaged with 

==> User models design

O1/A2: User models and desirable situations

We conducted a survey among young individuals in all partners' countries to rationalise the user Internet models and identify their preferences about their moderation goals regarding their online use. See the National reports and the full sample that provides an overview of the differences between countries.

==> National report Survey Results:

==> Full Sample

O1/A3: Personalised Withdrawal and moderation plans and actions

See the personalised withdrawal plans and the list of actions that will be recommended by our online tool (the Genie) to the frequent and excessive Internet users based on the identification of their online behaviours and the desirable situations they need to achieve.

==> Withdrawal plans

O1/A4: Internet Addiction Genie Specification

Here you can find the designs that were used to design and develop the Genie:

==>  Internet Addiction Genie specifications

O2/A1: Supporting Content Creation

This document provides all of the Action Plans in English under Time Management and Coping with Negative urges for Online Use:

== > Supporting Content

These withdrawal plans were also translated into Greek, Romanian, Polish and Lithuanian.

The Genie can be found on the main navigation of this website to the right.

O2/A2: Learning Motivational Environmental Set-Up and Configuration

O2/A3: Pilot Tests

Each partner conducted a Pilot test in their own country with 20 participants to test and validate the Internet Addiction Genie. After the workshops, evaluations were done and reports were created:

United Kingdom
Greece
Cyprus
Lithuania
Romania
Poland

Final Comparitive Report amongst all countries
 

Παρουσιάσεις

Ακολουθεί μια επισκόπηση των βασικών διαδικασιών και βημάτων που έχουν αναληφθεί από τους εταίρους ως τώρα:

  • Ταυτοποίηση μοντέλων χρηστών που εμπλέκονται με το Διαδίκτυο συχνά ή / και υπερβολικά,
  • Ο εξορθολογισμός αυτών των μοντέλων σε ένα κοινό πλαίσιο μέσω των αποτελεσμάτων της διακρατικής έρευνας στις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος και;
  • Δημιουργία μιας μεθοδολογίας κατάρτισης με βάση την οποία το Genie: για την προβληματική χρήση του Διαδικτύου θα προτείνει στους συχνούς και υπερβολικούς χρήστες του Διαδικτύου ενέργειες για να μπορούν να ρυθμίζουν και να μετριάζουν τις συμπεριφορές τους στο διαδίκτυο.

(Παρουσιάστηκε από την CrystalClear Soft (CCS) κατά τη διάρκεια του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αντιμετώπιση του εκφοβισμού που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15 Ιουνίου 2018).

Προβολή της παρουσίασης του έργου InScreenMODE

Πληροφοριακά γραφήματα

Οι εταίροι του inScreenMode διεξήγαγαν μια έρευνα μεταξύ των νέων (16-25 ετών) στις έξι (6) συμμετέχουσες χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο) για να διερευνήσουν τα δεδομένα κατάστασης και συμπεριφοράς σε σχέση με την χρήση του Διαδικτύου. Βάση αυτών των αποτελεσμάτων, αναπτύσσουμε επί του παρόντος ένα εργαλείο (Genie: για την προβληματική χρήση του Διαδικτύου) το οποίο θα παρέχει στους συχνούς και υπερβολικούς χρήστες του Διαδικτύου εξατομικευμένες ενέργειες για τη ρύθμιση του χρόνου που καταναλώνουν στο διαδίκτυο.

Δείτε τα πληροφοριακό γράφημα που συνοψίζει τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας.

Ενημερωτικό δελτίο

Εδώ είναι το αρχείο των ενημερωτικών δελτίων, που σας ενημερώνει για την πρόοδο του έργου και τις σημαντικές ενημερώσεις του έργου. Αυτά τα ενημερωτικά δελτία διατίθενται σε;EN, GR, LT, PL και RO.

Ενημερωτικό δελτίο 1: EN, GR, LT, PL and RO

Ενημερωτικό δελτίο 2: EN, GR, LT, PL and RO.

Φυλλάδιο

Εδώ είναι το φυλλάδιο του έργου μας. Αυτό είναι διαθέσιμο στα;EN, GR, LT, PL και RO.

Φυλλάδιο: EN, GR, LT, PL and RO.

Press Releases

Here is our archive of Press Releases, informing you about important updates from the project. These are available in EN, GR, LT, PL and RO.

Press Release 1: EN, GR, LT, PL and RO

Press Release 2: EN, GR, LT, PL and RO

Press Release 3: EN, GR, LT, PL and RO