in SCREEN MODE

Το υπόβαθρο του έργου In SCREEN MODE, οι στόχοι και η καινοτομία

Scroll to content

Ιστορικό

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο είναι ένα σοβαρό πρόβλημα

Ένα μεγάλο μέρος των αναδυόμενων ερευνητικών στοιχείων δείχνει ότι ο εθισμός στο Διαδίκτυο (ΕΑ) είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Για τους νέους, η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου συνδέεται συχνά με διάφορες αρνητικές πτυχές, όπως η απόσυρση από μη διαδικτυακές δραστηριότητες, η κοινωνική απομόνωση, η αποφυγή της πραγματικότητας, η μεγαλύτερη έκθεση σε διαδικτυακούς κινδύνους (δηλ. υλικό σεξουαλικού περιεχομένου, εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο, σεξουαλική προσβολή, κλπ.), υψηλότερη συχνότητα χρήσης ουσιών, κακή διάθεση και μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση στους εφήβους, προβλήματα στην κοινωνική τους ανάπτυξη, στη σωματική υγεία, στις φιλοδοξίες και στον καθορισμό στόχων, γεγονός που, τέλος, επηρεάζει την επαγγελματική αποκατάσταση τους και την κοινωνική τους συμμετοχή και ενσωμάτωση.

Στόχοι & Οφέλη

Αύξηση της ευαισθητοποίησης - Προώθηση της κατάρτισης

Το πρόγραμμα In SCREEN MODE έχει έναν διπλό στόχο: αρχικά την ευαισθητοποίηση, προωθώντας την έξυπνη και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου από τους νέους (ηλικίας 16-25 ετών), και κατά δεύτερον την εκπαίδευση, προτείνοντας κατάλληλες ενέργειες για τη μείωση του χρόνου απασχόλησης μπροστά από μία οθόνη και προώθηση, αντί της παθητικής, της διαδραστικής και διαπροσωπικής ψυχαγωγίας και επικοινωνίας εντός και εκτός του διαδικτύου. Το έργο ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2017 και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2019.

Ενδυνάμωση των νέων

Το πρόγραμμα θα εισαγάγει μια νέα προσέγγιση κατάρτισης για την ενδυνάμωση των νέων (16-25 ετών) σε έξι (6) χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ελλάδα, Λιθουανία, Κύπρο και Ρουμανία), οι οποίοι αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στο διαδίκτυο ή διατρέχουν τον κίνδυνο εθισμού, για να τους βοηθήσει να αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν τους υπολογιστές και να οδηγηθούν σε υπεύθυνη χρήση του ηλεκτρονικού μέσου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης εξατομικευμένων σχεδίων δράσης με στόχο την απόσυρσή τους από το διαδίκτυο ή την τροποποίηση της χρήσης του.

Ενδυνάμωση ενός μεγάλου δικτύου ενδιαφερομένων

Η εκπαίδευση και τα εργαλεία In SCREEN MODE απευθύνονται κυρίως σε νέους (16-25 ετών). Τα εργαλεία αυτά θα είναι χρήσιμα και για έμμεσα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι:

  1. Οι σύμβουλοι και εκπαιδευτές νέων, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν από καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της υπερβολικής χρήσης της τεχνολογίας από τους νεαρούς μαθητές,
  2. Ενώσεις νέων, ΜΚΟ για τον εθισμό, θεραπευτές, ερευνητές και εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας, οι οποίοι μπορούν να εκτιμήσουν την προσέγγιση και τα υποστηρικτικά εργαλεία του έργου σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή άλλα περιβάλλοντα στήριξης της νεολαίας.

Καινοτομία

Προώθηση ανοιχτών & καινοτόμων πρακτικών, κατάρτιση & εργαλεία

Genie: Ένα εργαλείο για τον εθισμό στο διαδίκτυο

  1. Μια σημαντική καινοτομία του έργου είναι η πρακτική προσέγγιση στο πρόβλημα του εθισμού στο διαδίκτυο που διαχωρίζει τους νέους ανάλογα με την ενασχόληση τους με το Διαδίκτυο. Θα αναπτυχθεί ένα «Genie: εργαλείο για τον εθισμό στο διαδίκτυο». Αυτό το διαδραστικό εργαλείο με βάση δημογραφικά στοιχεία του χρήση αλλά και δεδομένα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή του συμπεριφορά (π.χ. χρόνο ενασχόλησης με συγκεκριμένες διαδικτυακές δραστηριότητες, συμπεριφορές και συμπτώματα που οφείλονται στην υπερβολική χρήση του διαδικτύου, κ.ά.) θα προτείνει εξατομικευμένα σχέδια και ενέργειες για τη βελτίωση της κατάστασής του;
  2. Ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης που θα παρέχει αλληλεπιδραστικό περιεχόμενο με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με τον μετριασμό της υπερβολικής χρήσης;
  3. Εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε 6 χώρες (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΚΥΠΡΟ & ΡΟΥΜΑΝΙΑ) για νέους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να τους εξοπλίσουν με τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες για τον καθορισμό και την εφαρμογή στόχων για τον μετριασμό της δραστηριότητας στο διαδίκτυο και στην οθόνη;
  4. Ο εικονικός χώρος, το In SCREEN MODE Academy, παρέχει την απαραίτητη υποδομή για τη διευκόλυνση δικτύωσης νέων, εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, ερευνητών, θεραπευτών και άλλων σχετικών φορέων που θα υιοθετήσουν τα αποτελέσματα του έργου και θα συνεχίσουν να διατηρούν και να τα αναπτύσσουν και μετά την ολοκλήρωση του έργου.